Revízie detských ihrísk, športovísk

Hlavné ročné kontroly, kontroly detských zariadení, vedenie povinnej agendy detského ihriska

Povinná Hlavná ročná kontrola detských ihrísk v zmysle STN EN 1176:2009

Hlavné ročné kontroly, kontroly športovísk, vedenie povinnej agendy športoviska

Povinná Hlavná ročná kontrola športovísk v zmysle STN EN 16630:2015, STN EN 15312:2010

Tel. kontakt: 0948 185 340, mail : info@hebivital.sk

Oprávnenie na vykonávanie služby na nahliadnutie TU.

 

Na základe zákona 264/1999 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z.z. týkajúcich sa technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačných zariadení je nutné vykonávať pravidelné kontroly /bežné – vizuálne, prevádzkové, hlavné ročné/ pre zaistenie bezpečného používania zariadení a predchádzaniu úrazom.

Každý majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadení detského ihriska je podľa normy STN EN 1176-7 povinný vykonávať údržbu a kontrolu zariadení, viesť kontrolnú a servisnú dokumentáciu. Bežné a prevádzkové kontroly vykonávajú osoby určené prevádzkovateľom alebo majiteľom zariadenia. Hlavnú ročnú kontrolu podľa normy smú vykonávať na to oprávnené osoby.

Cieľom Hlavnej ročnej kontroly je zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, ktoré vyplývajú z vykonávaných opráv alebo z dodatočne zabudovaných alebo vymenených častí. V prípade existujúcich starších zariadení detského ihriska, ak je to možné, navrhujeme riešenia úprav zariadenia tak, aby bolo v súlade s technickou normou. STN EN 1176. Po kontrole musí byť majiteľovi, prevádzkovateľovi odovzdaná Správa z Hlavnej ročnej kontroly o aktuálnom stave zariadení s návrhom prípadných opatrení. 

Ponuka služieb:

Na zariadeniach detských ihrísk, workoutových zostavách, vonkajších fitness zariadeniach ponúkame:

Vykonávanie prevádzkových kontrol – každý 2-3 mesiac

Vykonávanie povinných Hlavných ročných kontrol   - 1 krát ročne

Vedenie Kníh k zariadeniam detských ihrísk, športovísk

Poradenstvo s problematikou detského ihriska – výber zariadení, usporiadanie, povinná výbava

 

Cenník služieb:

Ceny za služby sa naceňujú v závislosti od počtu zariadení a miesta kontroly. Každý dopyt naceňujeme individuálne. Pre urýchlenie procesu v prípade záujmu, pošlite v dopyte počet a krátky opis zariadení, prípadne fotodokumentáciu. Dopyt zasielajte na: info@hebivital.sk

Referencie:

Obec Nedožery - Brezany
Obec Nitrica   
Obec Jalovec
Obec Opatovce nad Nitrou
Obec Cigeľ

 

 

 

Využite regionálnu ponuku:

V okresoch PD, TR, ZH, PE, BN ponúkame vykonanie povinnej Hlavnej ročnej kontroly detského ihriska vo vašej obci za cenu 198 € s DPH, bez ohľadu, koľko je v obci zariadení.

V prípade, že obec má menej ako 5 prvkov detského ihriska, potom riešime cenu individuálne, minimálne od 49 € s DPH.